ASSEMBLEA GENERAL DEL PEHOC

ASSEMBLEA GENERAL DEL PEHOC
Olot, a 9 de març de 2019

Benvolguts socis,

Us convoquem a l’Assemblea General del PEHOC que tindrà lloc el proper dissabte dia 6 d’abril de 2019, a les 10’00 del matí en primera convocatòria i a les 10’30 del matí en segona convocatòria
L’assemblea general ordinària es constituirà al local social del PEHOC, situat a l’edifici de l’Arxiu Comarcal situat a la plaça Puig del Roser, núm. 1, amb el següent

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Memòria d’activitats PEHOC 2018.
 3. Associats. Resum d’altes i baixes.
 4. Balanç Econòmic de l’entitat
  1. Aprovació, si s’escau, del tancament de l’exercici econòmic 2018
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2019
 5. Renovació Junta PEHOC.  Presentació de candidatures a formar nova junta.
 6. Votació de les candidatures presentades. Escrutini i elecció dels nous càrrecs.
 7. Signatura cessament dels membres actuals certificada pel secretari sortint i amb el vist-i-plau del president sortint.
 8. Constitució de la nova junta directiva i designació de càrrecs entrants.
 9. Precs i preguntes.

Tots els socis assistents seran obsequiats amb  el llibre Cisquet, un maquis olotí 

Joaquim Monturiol i Sanés
Secretari del PEHOC